Borgerforeningen / Borgerplan / Borgerplan 2014 - 2019

Borgerplan 2014 - 2019

Velkommen til udvikling i Tapdrup

I det følgende finder du ideer, forslag og ønsker til udviklingen i Tapdrup - fra beboere i Tapdrup.

Borgerforeningen og/eller forskellige emnegrupper arbejder allerede på at føre nogle af forslagene ud i livet. Andre forslag er ideer, som kun bliver til noget, hvis der er tilstrækkeligt mange, som vil gennemføre ideen.

Udviklingsplanen er således både konkrete ønsker til udviklingen i Tapdrup, men også en vision om hvilket lokalsamfund vi gerne vil have.

Udviklingsplanen er ikke nogen færdig plan; du er altid velkommen med forslag og ideer til hvordan vi kan skabe et endnu bedre lokalsamfund.

Tapdrup Borgerforening, 2013
 
 
 
INDHOLD
 
Mulighedernes landsby
 • Hvem er vi
 • Naturen
 • Erhverv
 • Skoler
 • Børnehave
 • Banearealet
 • Bibliotek
 • Busforbindelser
 • Sport
 • Spejderne
 • Tapdrup Husflidsforening
 • Tapdrup og Omegns Borgerforening
 • Arrangementer i Tapdrup
 • Tappen
 • Hjemmeside
 • Flagallé
 • Tapdrup Forsamlingshus
 • Tapdrup kirke og sogn

Om udviklingsplanen

 • Hvad er formålet med borgerplanen
 • Hvad vil vi opnå
 • Hvordan er udviklingsplanen blevet til
 • Opbygning af udviklingsplanen

Det vil vi

 • Børn og unge i Tapdrup
 • Fælles faciliteter og grønne områder
 • Kultur & arrangementer
 • Stier og adgang til naturen i Tapdrup
 • Trafik & veje
 • Udbygning af Tapdrup
 

 

Mulighedernes landsby
 
I dette afsnit kan du læse lidt om hvem vi og hvad der er i Tapdrup.
 
Hvem er vi
Der er ca. 500 indbyggere i selve Tapdrup, og i det naturlige opland er der omkring 100 – 150 personer, der føler tilknytning til Tapdrup. Indbyggertallet har været støt stigende i det senere år, primært pga. nybyggeri i Kokær, Kokærvænget og ved Vibækvej.
 
Naturen
Tapdrup er beliggende på kanten af Nørreådalen. Udsigten er fantastisk, og der er en asfalteret sti, som følger det nedlagte banespor i kanten af ådalen forbi Tapdrup.

I 2008 fik vi som følge af den første udviklingsplan anlagt en "trampesti" til Nørreåen. Det er et stort ønske at etablere flere stier i området.

Vest for Tapdrup er der adgang til naturområdet "Den grønne kvadrant".

Erhverv
Der er ingen større erhvervsvirksomheder i Tapdrup området. Der er dog enkelte selvstændige håndværkere.
 
Skoler
Tapdrup Skole blev lukket i 1990. I dag går børn fra Tapdrup først på Møllehøjskolen i Bruunshåb og fra 7. klasse går de på Overlund Skole. Der er endvidere en friskole i Vejrumbro, som ligger ca. 5 km øst for Tapdrup.
 
Børnehave
Den eneste tilbageværende institution i Tapdrup er Tapdrup Børnehave, som har til huse i den nedlagte Tapdrup skole. Børnehaven har plads til ca. 60 børn og betjener familier i både Tapdrup og de omkringliggende byer.
 
Banearealet
I 2008 – 2010 blev der, som følge af den første udviklingsplan, lavet legeplads og aktivitetsområde på det gamle baneareal syd for Tapdrup. Mange af elementerne er udarbejdet med inspiration i Tapdrups historie og den omgivende natur. Området fortæller således om vandmøller, pramdragere og jernbanedrift i det gamle Tapdrup. Besøg selv området og se hvad der er.
 
Bogbus
Bogbussen fra Viborg Bibliotek besøger Tapdrup én gang ugentligt. Bussen holder på Kirkens P-plads. Her er der også et skilt, som fortæller hvornår bussen kommer.
 
Busforbindelser
Tapdrup er velforsynet med busser til Viborg. Der er busstoppested ved kirken.
 
Sport
Vores lokale idrætsforening hedder Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening, i daglig tale BT. Klubbens idrætsanlæg ligger på Vibækvej nr. 43 i Bruunshåb. Herudover har klubben aktiviteter i Møllehøjhallen. En del af aktiviteterne foregår i samarbejde med Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforening (SVIV). Tilsammen dækker BT og SVIV Møllehøjskolens skoledistrikt.
 
Spejderne
KFUM-spejdernes Nørreågruppe har til huse i Spejderhuset på Vibækvej (mellem Tapdrup og Brunshåb). Gruppen organiserer aktiviteter for Bævere (6 – 9 år), Ulve (9 – 12 år), Spejdere (12 – 14 år) og Seniorer (15 – 17 år). Herudover er der en Rover gruppe, som er for unge over 17 år.
 
Tapdrup Husflidsforening
Tapdrup Husflidsforening tilbyder kurser inden for træarbejde samt pileflet, blomsterbinding, fremstilling af smykker og mange andre ting. Træarbejdet foregår i skolens sløjdlokale. Husflidsforeningen udsender hvert år en folder med årets tilbud, men det er også muligt at kontakte foreningen og foreslå kurser.
 
Tapdrup og Omegns Borgerforening
Borgerforeningen varetager en række forskellige funktioner; bl.a. står borgerforeningen for kontakten til kommunens tekniske forvaltning, vedligeholdelse af grønne områder samt forskellige arrangementer og meget andet.
 
Tapdrup puljen
Borgerforeningen administrer en pulje, som kommer fra salget af den tidligere brugsforening i Tapdrup. Puljen kan efter ansøgning anvendes til almennyttige formål. Vedtægter kan findes på borgerforeningens hjemmeside.
 
Arrangementer i Tapdrup
I løbet af året er der en række arrangementer i Tapdrup. Det er bl.a. koncerter, fællesspisninger, Sct. Hans Aften og bankospil, fastelavn, juletræstænding og meget andet. Borgerforeningen kan yde økonomisk støtte til arrangementer og andre aktiviteter.
 
Tappen
Tapdrup har sit eget beboerblad, Tappen, som udkommer fire gange om året. Redaktionen varetages af en selvstændig redaktionsgruppe.
 
Hjemmeside
Borgerforeningen driver hjemmesiden www.tapdrupby.dk hvor man bl.a. kan finde oplysninger om arrangementer og meget andet.
 
Flagallé
I forbindelse med bryllupper og andre fester kan der lejes flagallé.
 
Tapdrup Forsamlingshus
Forsamlingshuset i Tapdrup ejes af en forening, som alle borgere i Tapdrup kan være medlem af. Udover at drive forsamlingshuset står foreningen for afholdelse af forskellige arrangementer, såsom fastelavnsfest, høstfest m.m.
 
Tapdrup kirke og sogn
Tapdrup Sogn er en del af Asmild-Tapdrup pastorat. Dvs. at Tapdrup har sit eget menighedsråd. Udover de kirkelige handlinger står menighedsrådet i Tapdrup også for kulturelle arrangementer. Arrangementer foregår primært i Sognehuset, som ligger umiddelbart ved siden af kirken. 6
 
 

Introduktion til udviklingsplanen

Dette er den anden udviklingsplan for Tapdrup. Et af resultaterne af den første udviklingsplan var etablering af legeplads og aktivitetsområdet på det gamle baneareal samt stisystem til Nørreå. På grundlag af udviklingsplanen lykkedes det at indsamle over én mio. kr. fra forskellige fonde og andre bevillingsgivere.

Den første udviklingsplan har endvidere bidraget til at samle ønskerne til bl.a. regulering af trafik samt planlægning af veje og nye boligområder i Tapdrup.

 

 

Hvad er formålet med borgerplanen
 

Udviklingsplanen har flere formål. Først og fremmest skal planen samle borgeres ønsker til udviklingen i Tapdrup. Det gælder både konkrete forslag, som kan føres ud i livet her og nu, og ønsker til en kommende udvikling.

For bestyrelsen for borgerforeningen er udviklingsplanen en arbejdsplan og en varedeklaration for arbejdet. For de forskellige emner, som er omtalt i udviklingsplanen, er det angivet hvad man kan forvente at borgerforeningens bestyrelse tager sig af. Det er samtidig angivet, hvad vi støtter at andre foreningen, arbejdsgrupper og enkeltpersoner selv gør.

For tilflyttere og for folk som overvejer at flytte til Tapdrup er udviklingsplanen et udtryk for hvad der er interesse for i Tapdrup og hvilke tiltag man kan finde opbakning til.

Sidst men ikke mindst udviklingsplanen ment som et redskab, der gør det muligt for byrådet og kommunale planlæggere at tage hensyn til borgernes ønsker til udviklingen i Tapdrup.

 

 

Hvad vil vi opnå
 

Udviklingsplanen skal bidrage til kultur og social sammenhæng i Tapdrup. Det vil sige en landsbykultur, hvor mange forskellige grupper kan afholde og deltage i arrangementer. En kultur som alle beboere føler sig velkomne til at deltage i.

Udviklingsplanen skal gøre det muligt at gennemføre større projekter, som vi ønsker i Tapdrup. Det kan være projekter vi selv står for og det kan være projekter i samarbejde med kommunen eller med andre foreninger og landsbyer.

Udviklingsplanen skal bidrage til en fysisk planlægning, som er i overensstemmelse med ønskerne i Tapdrup. Det vil sige planlægning af nye boligområder, veje, stier og anden infrastruktur.

 

Hvordan er udviklingsplanen blevet til

 

Den 15. november holdte vi et åbent idemøde i sognehuset. Alle beboere i Tapdrup var inviterede, og der kom ca. 30 personer. På mødet blev folk bedt om at vælge nogle emner, som de ville arbejde med. For hvert emne kom der en række ideer og forslag.

I det efterfølgende nummer af Tappen gav vi en kort oversigt over forslagene, og samtidig bad vi om få eventuelle yderligere forslag.

På generalforsamlingen den 28. februar fremlagde vi et første udkast til udviklingsplan – og bad endnu engang om at få forslag og ideer til planen. 7

Planen er efterfølgende lagt på borgerforeningens hjemmeside med henblik på at få yderligere forslag.

Herefter vil den blive færdiggjort af borgerforeningens bestyrelse.

 

Opbygning af borgerplanen

 

I det følgende beskrives de områder, som blev udvalgt på idemødet den 15. september 2012. For hvert tema er der angivet hvad borgerforeningens bestyrelse gør på området. Efterfølgende er der beskrevet forslag og ideer, som borgere i Tapdrup er kommet med.

Det er med andre ord ideer, som der er opbakning til i Tapdrup. Og det er ideer som borgerforeningen gerne vil støtte. Det kan fx være ved at hjælpe med at finde de økonomiske midler til at føre ideen ud i livet.

Denne opbygning gør det muligt at se hvad borgerforeningen gør og står for – og hvad vi ikke gør.

Det er så samtidig muligt at se hvilke ideer og forslag, der er opbakning til i Tapdrup. Det vil sige emner, som der er mulighed for at samarbejde med andre borgere i Tapdrup om selv at gøre. Eller med andre ord: Her skal man selv gøre en indsats, hvis det skal blive til noget. 8

 
 
Det vil vi

 

Børn og unge i Tapdrup
 

Tapdrup skal fortsat være et godt sted at være barn og ung. Inden for de senere år er der etableret et stort legepladsområde ved banestien i Tapdrup til glæde for bl.a. børn og unge i Tapdrup. Der er desuden tradition for forskellige arrangementer for børn og unge i Tapdrup – f.eks. familiedag på legepladsen, fastelavn i forsamlingshuset og juletræstænding ved Sognehuset.

Der findes pasningsmuligheder for de mindste børn i Tapdrup (børnehave med integreret vuggestue samt dagplejere), mens de større børn er tilknyttet Møllehøjskolen i Bruunshåb, hvor der også findes flere idrætsforeninger mm.

 

Det gør borgerforeningen:

Tapdrup Borgerforening vil fortsætte dialogen med Viborg Kommune om emner med relevans for børn og unge i Tapdrup. I den forbindelse vil borgerforeningen arbejde for passende opsamlingssteder for skolebørnene samt generelt trafiksikkerhed for skolebussen og langs banestien til Bruunshåb.

Tapdrup Borgerforening vil desuden understøtte borgerinitiativer, som vil fremme det gode børne- og ungdomsliv i Tapdrup. Borgerforeningen gør i den forbindelse opmærksom på muligheden for at søge Tapdruppuljen om finansielle midler til fremme af almennyttige formål i Tapdrup.

Borgerforeningen har taget initiativ til udarbejdelsen af en inspirationsliste til sådanne borgerinitiativer og arrangementer, hvor borgerne i Tapdrup har tilkendegivet ønsker til aktiviteter mm. for børn og unge i Tapdrup

 

Aktiviteter vi gerne vil støtte:

Tapdrup Borgerforening støtter borgere i Tapdrup, som vil arbejde med aktiviteter for børn og unge i Tapdrup. Det kunne fx være i form af:
 • Musikoplevelser for børn, koncerter
 • Idé katalog for brugen af legepladsen
 • Byde ind med ferieaktiviteter for børn, som tilbydes i kommunen
 • Arrangementer for børn generelt på legepladsen
 • Fælles overnatning på legepladsen
 • Ringridningsarrangement
 • Fællesspisning for unge/børn
 • Video/dvd aften (inkl. pizzahygge)
 • De unges lund" – Nem adgang for unge til evt. boldplads. – Værested for børn og unge "De unges hus"/klubhus
 • BMX bane, Skaterrampe
 • Kombi – frugtlund og trampolin
 • Underholdning – kagekonkurrence, feriearrangementer på legepladsen

 

Fælles faciliteter og grønne områder

Det er et stort ønske at Tapdrup holdes pæn og præsentabel og at der sker en løbende forskønnelse af byen.
 

Det gør Borgerforeningen:

Borgerforeningen vil løbende diskutere ønsker om byfornyelse og –forskønnelse med kommunen. I kommunen er der afsat penge til byforskønnelse og vi vil bidrage til at søge disse midler.

Borgerforeningen har opbygget stor ekspertise i at søge fonde og offentlige midler til større projekter. Vi bidrager gerne med hjælp til at udarbejde ansøgninger om støtte til projekter i Tapdrup. Vi vil derimod ikke (nødvendigvis) være projektledere.

 

Projekter vi gerne vil støtte:

På idemødet var kom der bl.a. nedenstående forslag, som vi gerne vil bidrage til, når der kommer konkrete forslag. 
 • Flere steder med anlagte fortove
 • Forskønnede udenoms arealer ved forsamlingshuset
 • Frugt- og bærlund på boldbanen
 • Flere attraktive bænke og siddesteder
 • Overdækket terrasse i forsamlingshuset
 • Infostander ved indfaldsveje til Tapdrup
 • Oprensning af gadekær

 

Kultur & arrangementer

I Tapdrup er der et udbredt ønske om fællesskab og aktiviteter. I sommerhalvåret foregår mange aktiviteter naturligt udendørs bl.a. omkring fællesarealet ved Banestien for enden af Stationsvej/Engvej. I vinterhalvåret trækker man indendørs, hvor aktiviteterne typisk foregår i Sognehuset eller i Tapdrup Forsamlingshus.

I Borgerforeningen kæmper vi for, at der fortsat foregår kulturelle og sociale aktiviteter i byen, og at der er fysiske og økonomiske rammer til det. Borgerforeningen står for planlægning og afholdelse af Skt. Hans-arrangement i juni, 4 bankospil i vinterhalvåret, velkomstarrangement for nye borgere i byen og juletræsopstilling og –tænding 1. søndag i advent. Endvidere vedligeholder vi byens hjemmeside www.tapdrupby.dk hvor der bl.a. er mulighed for at holde sig opdateret med, hvad der sker af tiltag i byen.

Borgerforeningen administrerer Tapdrup Puljen, som kan yde støtte på op til 20.000 kr. årligt til almennyttige formål i Tapdrup. Endvidere støtter vi de arbejdsgrupper, som måtte have behov for sparring og/eller måtte have behov for en økonomisk underskudsgaranti til de enkelte tiltag/arrangementer.

 

Aktiviteter vi gerne vil støtte:

Afholdelse af arrangementer fordrer en frivillig indsats fra byens borgere. Det har været – og vil fortsat være – Borgerforeningens ønske, at arbejde ud fra princippet om, at enkelte arbejdsgrupper har "ansvaret" for enkeltarrangementer – frem for, at den samme arbejdsgruppe skal arrangere alle kulturarrangementer og aktiviteter i byen. Og uden frivillige kræfter – ingen aktiviteter!

De enkelte arbejdsgrupper står/kunne stå for: 

 • Fællesspisning
 • Byfest/Høstfest
 • Dame-/Herrefrokost
 • Koncerter – foredrag – sangaftner – emneaftner
 • Ældre-/seniorforening
 • 50+ motion
 • Løbeklub => fællestræning op til 24-timers-løbet i august
 • Filmaften
 • Rundvisning/fællesekskursioner
 • Kreative rum/værksteder
 • Fælles kunstprojekter/"Tapdrup Galleri"

  

Stier og adgang til naturen i Tapdrup

Tapdrup ligger i et fantastisk naturområde. Banestien, som kommer forbi Tapdrup, er af stor værdi for byen og området i det hele taget. I 2008 blev der anlagt sti til Nørreå, hvilket har skabt mulighed for at byens borgere kan opleve naturen ved åen.

I det kommende år vil vi søge at skabe bedre muligheder for adgang til naturen i området, og dermed bedre muligheder for at udnytte de rekreative muligheder, som området tilbyder.

 

Det gør borgerforeningen:

Vi samarbejder med foreninger i nabolandsbyer, kommune, naturfredningsforening og andre om at anlægge stier omkring Tapdrup. Vi er engagerede i at etablere en sti mellem Houlkær og Tapdrup, og vi arbejder på at undersøge mulighederne for at anlægge en sti langs hele Nørreåen.
 

Tiltag vi gerne vil støtte: 

 • Etablering af naturstier og små ruter omkring Tapdrup
 • Afholdelse af vandreture og andre naturaktiviteter
 • Stierne til åen hæves – hævning af broen, så man kan gå tørskoet ned til åen
 • Udvikle stisystem i Tapdrup, adgang for alle over alt
 • Bro over åen til Vinkelsiden
 • Kort over stier i området

 

Trafik & veje

I borgerforeningen har vi en stor opgave i, at holde en god dialog med kommunen. Tapdrup er for mange en by man køre gennem og ofte så glemmer bilisterne at sænke farten. Derfor ønsker borgerne i Tapdrup mere fartdæmpning igennem byen, således at der både bliver taget hensyn til borgerne og de ventende børn/voksne ved busholdepladserne fra de gennemkørende bilister.

I det det forgangene år er der i Tapdrup kommet bybus. Vi har fået flere afgange og det til stor glæde for byens borger. I borgerforeningen er vi meget glade for den nuværende ordning, men vi arbejder samtidig for endnu bedre afgange således vi kunne få fuldt udbytte af busafgangene.

En anden stor opgave og et ønske som byens borger har, er lys på cykelstierne. Med en så kort afstand til Viborg vil det være oplagt for mange at benytte cyklen også i de mørke timer.

Generelt er der mange ting at tage fat på omkring trafik og veje i Tapdrup. Vi opfordre byens borger til at benytte og gøre brug af de faciliteter som byen har og gøre os opmærksom på, hvad der kan gøres bedre og hvad byen har brug for.

 

Konkrete emner som borgerforeningen arbejder på:

 • Vendeplads og p-plads ved Engvej. Kommunal grund.
 • Vendeplads ved legepladsen/stationsvej
 • Fartdæmpning gennem byen – sænkning af farten gennem byen – Trafikforanstaltning - Hastighedsbegrænsning på stationsvej, legende børn.
 • Trafikchikaner ved børnehaven – general trafiksikkerhed ved børnehaven. – Udvidelse af p-forhold ved børnehaven – evt. p-båse til af- pålæsning af børn på Tapdrupvej.
 • Fortov & cykelsti til kokærvænget.
 • Lys på cykelstierne fra Tapdrup mod Bruunshåb og Viborg.
 • Gadelys mellem gl. bydel og den nye rundkørsel.
 • Renovering af eksisterende stier/fortove. (Stationsvej)
 • Bybusopgradering, tider og adgang til Bruunshåb.
 • Højtoften => Asfalteres.
 • Busskur flyttes til mere hensigtsmæssigt placering, evt. foran sognehuset – samt placering af fodgængerovergang.
 • Banestien – direkte asfalteret adgang til stationsvej.

 

 

Udbygning af Tapdrup

Vi ønsker en afbalanceret udvikling i Tapdrup. Dette indebærer bl.a. en gradvis tilflytning til området, som indebærer at faciliteter og servicemuligheder i området kan udbygges i takt med tilflytningen. Det gælder fx i forhold til muligheder for børnepasning, skolegang, buskørsel, vejforhold, muligheder for sports- og fritidsaktiviteter.

Herudover har vi følgende konkrete ønsker:

Afventer forslag….

Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk