Borgerforeningen / Tapdrup Puljens vedtægter

Tapdrup Puljens vedtægter

Tillæg til vedtægter

”Tapdrup Puljen” § 12 A

§ 12 A.1 Foreningen har i 2004 fået tildelt et kontant pengebeløb i forbindelse med afviklingen af Tapdrup Brugsforening, og foreningen har på sin ordinære generalforsamling 26/2 2004 besluttet at henlægge det modtagne beløb – afrundet til kr. 250.000 kr. – til en særlig pulje kaldet Tapdrup Puljen.

§ 12.A.2 Tapdrup Puljen er underlagt Tapdrup og Omegns Borgerforening, men Tapdrup Puljen ledes og administreres af den til enhver tid valgte bestyrelse for Tapdrup og Omegns Borgerforening, således at puljen ikke er underlagt foreningens generalforsamlings bestemmelser – bortset fra valg af bestyrelse.

§ 12.A.3 Tapdrup Puljens formue skal til enhver tid være holdt adskilt fra Tapdrup og Omegns Borgerforenings øvrige formue, jfr. § 12.A.8 og være indsat på en særskilt konto i et pengeinstitut.

§ 12.A.4 Tapdrup Puljens midler skal anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål i det øjemed:

  • at styrke og udvikle det folkelige og tværkulturelle samarbejde i Tapdrup sogn og/eller
  • at yde økonomisk støtte til eksisterende og/eller nye lokale initiativer inden for forenings-, idræts- og kulturliv i Tapdrup Sogn.

§ 12A.5 Tapdrup Puljens midler kan – i det beskrevne øjemed – efter skriftlig ansøgning tildeles såvel fysiske som juridiske personer (selskaber, foreninger o.l.). Midlerne skal primært uddeles til sådanne personer, der har hjemsted i Tapdrup Sogn, men også ansøgere, der har hjemsted udenfor sognet, kan komme i betragtning, såfremt ansøgerens formål med anvendelsen af de ansøgte midler er i overensstemmelse med § 12.A.4.

Ansøgningen om støtte skal indsendes inden hvert års 31/12. Ansøgningen indsendes på et af bestyrelsen udfærdiget ansøgningsskema.

§ 12.A.6 Bestyrelsen for Tapdrup og Omegns Borgerforening træffer hvert år inden foreningens ordinære generalforsamling beslutning om, hvorledes udlodning for det forudgående år skal ske – således første gang inden foreningens ordinære generalforsamling 2005 for så vidt angår Tapdrup Puljens årsregnskab 2004.

Bestyrelsen kan maximalt udlodde kr. 20.000,00 pr år. Et sådan beløb kan tildeles en enkelt eller – efter bestyrelsens skøn – fordeles på flere modtagere.

§ 12.A.7 Den eller de, der tildeles midler fra Tapdrup Puljen, skal inden 31/12 i det følgende år til bestyrelsen indsende en skriftlig redegørelse for, hvorledes de modtagne midler er anvendt, og redegørelsen offentliggøres i foreningens lokalblad ”Tappen”.

§ 12 A.8 Regnskab for Tapdrup Puljen skal indeholdes i foreningens årsregnskab som et særligt specificeret underpunkt til regnskabet, og på foreningens ordinære generalforsamling offentliggøres navnene på modtageren eller modtagerne af uddelinger fra Tapdrup Puljen som et led i formandens beretning.

§ 12 A.9 Da Tapdrup Puljens årlige renteindtægt ikke kan forventes at dække den årlige uddeling, vil puljens formue løbende blive nedbragt, og Tapdrup Puljen betragtes som udtømt – og dermed denne § 12 A som ophævet – når alle midler er uddelt.

§ 12.A.10 Såfremt foreningen måtte blive opløst, jfr. Vedtægternes § 13 og 14, skal Tapdrup Puljens restformue anvendes til formål i overensstemmelse med det ovenfor i § 12.A.4 anført formål.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 26. februar 2004 – indsætning af § 12 A.

"Ansøgningsskema" udleveres hos borgerforeningens formand.

 
Oversigt over seneste udlodninger
 
År Formål Beløb
.....    
2007 Informationstavle ved Højtoften/Tapdrupvej 24.375 kr.
2008 Legepladsprojektet/Fællesområdet ved Banestien 20.000 kr.
2009 Emhætte i Tapdrup Forsamlingshus 18.073 kr.
2010 2 koncerter i Tapdrup Forsamlingshus 4.500 kr.
2011 Ingen udlodning 0 kr.
2012 Koncert med Kristian Lilholt 2.393 kr.
2013 Ingen udlodning 0 kr.
2014 Ingen udlodning 0 kr.
2015 Tapdrup Udeliv til etablering af tennisbane 20.000 kr.
2016 Ingen udlodning 0 kr.
2017 Ingen udlodning 0 kr.

Status: Ultimo 2017 udgjorde Tapdruppuljens formue 190.842,33 kr.

Har du brug for et ansøgningsskema kan du finde det her.
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk